Schoolvisie

GO! atheneum Willebroek, een brug naar je toekomst

Inleiding

GO! atheneum Willebroek is zoals de wereld.
Het is een plek waar mensen met verschillende talenten en interesses een plaats verdienen om hun competenties te ontplooien.

Dat maakt de school uniek in de regio, want over de drie graden heen biedt GO! atheneum Willebroek diverse richtingen aan in
de doorstroomfinaliteit (het oude ASO),
de dubbele finaliteit (het vroegere TSO) en
de arbeidsmarktfinaliteit (het voormalige BSO).

We loodsen onze leerlingen veilig op weg en bieden hen leerlinggericht en kwaliteitsvol onderwijs. Naast de verplichte vakken hebben onze leerlingen een assortiment aan interessante keuzevakken waarbij ze sterk begeleid worden. Naast een sterke begeleiding, een stimulerende aanpak en een hoog inhoudelijk niveau, waarborgt onze school een menselijke vorming vol respect en verdraagzaamheid.
Wij hebben steeds oog en waardering voor ieders vaardigheden.

Wij garanderen een professionele begeleiding naar de volgende fase in het leven: hogere studies of een beroep, ons hoofddoel blijft hetzelfde:
de jongere een stevige basis en leergierigheid meegeven.

GO! scholengroep Rivierenland

GO! atheneum Willebroek maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

Visie GO! atheneum Willebroek

Ons schoolteam werkt volgens de basisprincipes van het pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de poolstervisie van het GO! en de ZALMvisie van Scholengroep Rivierenland, waarbij gestreefd wordt naar een persoonlijke ontplooiing van onze leerlingen enerzijds en een ontwikkeling naar samenleven in harmonie en diversiteit anderzijds.

In onze school kiezen wij voor onderwijs gebaseerd op eigentijdse, recente ontwikkelingen in het vakgebied en gericht op het begeleiden van jongeren tot kritische, verdraagzame volwassenen die voorbereid zijn voor het leven en werken in de 21ste eeuw. In een maatschappij die op vele vlakken sterk en snel evolueert, zal elke persoon levenslang en levensbreed mogen/moeten leren.  

Het is noodzakelijk om jongeren naast kennis ook belangrijke vaardigheden en attitudes aan te leren om hen flexibel te kunnen laten participeren in een snel veranderende samenleving.  Wij baseren ons hiervoor op de 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden.

Om leerlingen meer eigenaarschap te geven van hun (onderwijs)loopbaan, leren we hen zelfregulerende vaardigheden aan.

De ontwikkeling van de lerende staat centraal, waarbij wij alle leerlingen maximale ontplooiingskansen geven in functie van hun bekwaamheden en talenten. Naast kennisoverdracht en het ontwikkelen van vaardigheden wordt op onze school ook de klemtoon gelegd op persoonlijkheidsvorming met de focus op een kritisch zelfbeeld om de leermotivatie te verhogen. Leerkrachten ontwikkelen diverse leerparcours voor de leerlingen.


Essentieel hierbij is het besef van verantwoordelijkheid van ieder individu en het eigenaarschap in zijn ontwikkelingsproces binnen onze dynamische maatschappij.

GO! atheneum Willebroek schuift in haar visie drie pijlers naar voren, nl.:

  1. Kwalitatief hoogstaand onderwijs met oog voor ieders zelfbeeld en leerparcours
  2. Een gezonde, respectvolle, motiverende en duurzame leeromgeving
  3. Optimale betrokkenheid van alle participanten (leerlingen, leerkrachten, directie en ouders)

Om de betrokkenheid en de motivering van onze jongeren te bevorderen, wordt de theorie – daar waar mogelijk – gekoppeld aan de praktijk en actualiteit, en worden moderne media ingezet.  Ook de praktijklessen sluiten zo nauw mogelijk aan bij de bedrijfswereld.

We zetten onze leerlingen aan tot creatief denken en tot constructief, maar ook kritisch handelen. Het aanbrengen van leerinhouden wordt afgewisseld in diverse didactische werkwijzen en flexibele samenstelling van leerlingengroepen kunnen worden geïmplementeerd.

Gezien het aanbod van de 3 finaliteiten is de schoolpopulatie erg representatief voor de omringende samenleving.

Om elke doelgroep zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de vervolgfase in hun loopbaan worden er specifieke delen van de infrastructuur ingericht volgens motiverende didactische inzichten.

De leerlingen worden individueel opgevolgd, zowel op het gebied van de studie als op het socio-emotionele vlak.  Om dit te realiseren, worden de leerkrachten begeleid en ondersteund in hun professionalisering. De nascholing en bredere opleiding van leerkrachten worden gestimuleerd om zo tot uitgebreide professionaliteit te komen. 


Om een stimulerend, aangenaam en inspirerend schoolklimaat, dat aanzet tot leren, te creëren, rekenen wij op ons schoolteam, onze leerlingen en hun ouders. Wij verwachten dat iedereen binnen ons democratische kader op een respectvolle wijze met elkaar omgaat.

Onze school, die ook als UNESCO-school wordt erkend, is een school die aandacht heeft voor duurzaamheid op een groene campus en die onze jongeren wil stimuleren in een gezonde levenswijze. Tevens streven we ernaar dat elke jongere die bij ons school gelopen heeft, uitgroeit tot een wereldburger, met oog voor een actief burgerschap.

Om de betrokkenheid van ouders te verhogen, zetten we in op samenwerking en communicatie aangaande de schoolloopbaan van hun zoon/dochter. Ook binnen het socio-economische en culturele leven in onze regio, streven we ernaar om optimaal samen te werken.

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be

1A-1B

Hierbij de link voor het inschrijvingsformulier van het eerste jaar: https://forms.office.com/e/pV4KnvQfQR 

De inschrijvingen voor het eerste jaar starten HIER op dinsdag 14 mei 2024 vanaf 9.00 uur.

andere jaren

Hierbij de link om je aan te melden: https://forms.office.com/e/0tyJNqHH0c